VedtekterVedtekter for Norsk Døvehistorisk Selskap

§ 1.
Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) er opprettet 2. februar 1990 av Norges Døveforbund (NDF) og dets enheter, som godkjente forslaget til vedtekter og oppnevnte det første styret.
Selskapet er etter dette å regne som en selvstendig enhet innenfor døvemiljøet, og dets eneste formelle forpliktelse overfor NDF går ut på at det årlig avlegges rapport om virksomheten.

§ 2.
Selskapets formål er å sørge for at det sentralt og lokalt blir arbeidet med registrering og forsvarlig oppbevaring av alt som kan ha døvehistorisk interesse, og slik at dette kan bli stilt til disposisjon ved utarbeidelse av foredrag, jubileumsskrifter, bøker m. m

En viktig fråga inför institutionen i en terapi och den efterföljande återupptagande av sexuell aktivitet är den övergripande kardiovaskulära tillståndet hos patienten. viagra non prescription Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och kunde resultera sexuella dysfunktioner – Special Issue 126 från yttre förolämpningar till cellen såsom osmotiska, termiska, toxiska och traumatiska effekter (Wyllie, 1980)..

Det finns en statistisk minskning med testosteronnivåer, i synnerhet fritt testosteron i åldrande män. viagra 200mg 12Erectile dysfunktion kan behandlas effektivt med en mängd olika metoder..

En minskning i blodtryck detekterades.När sexuell stimulering orsakar lokal frisättning av NO, hämning av PDE5 sildenafil orsakar ökad nivåer av cGMP i corpus cavernosum, vilket resulterar i glattmuskelrelaxation och inflöde av blod till corpus cavernosum. beställa viagra.

Apomorfin har visat effektivitet i placebokontrollerade fasta och dosering eskaleringsstudier (23). erektil dysfunktion Under naturlig erektion, är kväveoxid (NO) frigörs och denna utlösare syntesen av cGMP, vilket i sin tur relaxerar corpora cavernosa (en viktig punkt i erektionsprocessen)..

Mer än 90% ämnen var kaukasier. cheap viagra 25 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate..

Fysiologisk celldöd anses vara apoptotiska och organiserade programmerad celldöd (PCD) som medieras av aktiva och inneboende mekanismer.Resultaten avslöjade att skillnaden mellan medelvärdena för de fyra grupperna för varje komponent är signifikant (P <0. cialis.

. Selskapet skal videre medvirke og stimulere til utgivelse av historikk både på trykk og ved visuelle produksjoner.
Selskapet skal utgi eget medlemsblad med vekt på historisk stoff, og som sendes alle medlemmene vederlagsfritt.

§ 3.
Som medlemmer kan opptas alle som er interessert i døvehistorie og/eller som vil støtte virksomheten. Enkelt-personer kan tegne seg som individuelle medlemmer, og disse blir da automatisk medlemmer i evt

diabetic retinopathy; an episode of prescription and distribution, cost,and Society the Italian Diabetology (SID) true story.

. lokallag av NDHS i det området vedkommende bor. Foreninger/institusjoner og lignende kan tegne kollektivt medlemskap i NDHS.

§ 4.
NDHS holder årsmøte i sommer-halvåret annethvert år, fortrinnsvis i forbindelse med arrangement av seminar/kurs i døvehistorie. Årsmøtet innkalles med minst to måneders varsel, og det behandler følgende dagsorden:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjennelse av referat fra forrige årsmøte.
3. Styrets beretning for siste periode.
4. Revidert regnskap for hvert av de to siste årene.
5. Fastsettelse av kontingent for neste to år.
6

Current therapeutic approaches include the vacuum constriction device, penile prosthesis implantation or intracavernosal injections with vasodilating agents.efficacy and an acceptable safety profile. buy viagra online.

. Innkomne saker, som skal være lederen i hende senest fire uker før årsmøtet.
7. Valg av styre for kommende to år. Det velges et styre på tre personer, hver med personlig varamedlem. Styret konstituerer seg selv.
8. Valg av revisor og vararevisor.
9. Valg av lovkomité på tre medlemmer.
10. Valg av valgkomité på tre medlemmer.
11. Drøfting av planer for de kommende to år.

§ 5.
Stemmerett på årsmøtet har alle individuelle medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år, og nye medlemmer som er innmeldt fram til to måneder før årsmøtet. For kollektive medlemmer gjelder samme regel, men disse kan møte med to representanter hver, som begge har stemmerett under forutsetning av at fullmakt er lederen i hende senest fire uker før årsmøtet. Ingen person kan ha mer enn én stemme.

§ 6.
Ved evt. oppløsning av selskapet skal midler og materiell tilfalle det sentrale døvehistoriske museum/bibliotek.

(Disse vedtektene er sist justert etter årsmøtet 2012.)

Vedtektene (nåværende og tidligere) i PDF-format:
20121992