Vedtekter

Vedtekter for Norsk Døvehistorisk Selskap

§ 1.
Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) er opprettet 2. februar 1990 av Norges Døveforbund (NDF) og dets enheter, som godkjente forslaget til vedtekter og oppnevnte det første styret.
Selskapet er etter dette å regne som en selvstendig enhet innenfor døvemiljøet, og dets eneste formelle forpliktelse overfor NDF går ut på at det årlig avlegges rapport om virksomheten.

§ 2.
Selskapets formål er å sørge for at det sentralt og lokalt blir arbeidet med registrering og forsvarlig oppbevaring av alt som kan ha døvehistorisk interesse, og slik at dette kan bli stilt til disposisjon ved utarbeidelse av foredrag, jubileumsskrifter, bøker m. m. Selskapet skal videre medvirke og stimulere til utgivelse av historikk både på trykk og ved visuelle produksjoner.
Selskapet skal utgi eget medlemsblad med vekt på historisk stoff, og som sendes alle medlemmene vederlagsfritt.

§ 3.
Som medlemmer kan opptas alle som er interessert i døvehistorie og/eller som vil støtte virksomheten. Enkelt-personer kan tegne seg som individuelle medlemmer, og disse blir da automatisk medlemmer i evt. lokallag av NDHS i det området vedkommende bor. Foreninger/institusjoner og lignende kan tegne kollektivt medlemskap i NDHS.

§ 4.
NDHS holder årsmøte i sommer-halvåret annethvert år, fortrinnsvis i forbindelse med arrangement av seminar/kurs i døvehistorie. Årsmøtet innkalles med minst to måneders varsel, og det behandler følgende dagsorden:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjennelse av referat fra forrige årsmøte.
3. Styrets beretning for siste periode.
4. Revidert regnskap for hvert av de to siste årene.
5. Fastsettelse av kontingent for neste to år.
6 . Innkomne saker, som skal være lederen i hende senest fire uker før årsmøtet.
7. Valg av styre for kommende to år. Det velges et styre på tre personer, hver med personlig varamedlem. Styret konstituerer seg selv.
8. Valg av revisor og vararevisor.
9. Valg av lovkomité på tre medlemmer.
10. Valg av valgkomité på tre medlemmer.
11. Drøfting av planer for de kommende to år.

§ 5.
Stemmerett på årsmøtet har alle individuelle medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år, og nye medlemmer som er innmeldt fram til to måneder før årsmøtet. For kollektive medlemmer gjelder samme regel, men disse kan møte med to representanter hver, som begge har stemmerett under forutsetning av at fullmakt er lederen i hende senest fire uker før årsmøtet. Ingen person kan ha mer enn én stemme.

§ 6.
Ved evt. oppløsning av selskapet skal midler og materiell tilfalle det sentrale døvehistoriske museum/bibliotek.

(Disse vedtektene er sist justert etter årsmøtet 2012.)

Vedtektene (nåværende og tidligere) i PDF-format:
20121992